top of page

Polityka prywatności ZV PRONTO MODA

Niniejsza Witryna zbiera niektóre Dane osobowe od swoich Użytkowników.

Rodzaje gromadzonych danych

Wśród Danych Osobowych gromadzonych przez tę Witrynę, niezależnie lub za pośrednictwem stron trzecich, znajdują się: Pliki cookie; Dane użytkowania; dane dotyczące płatności; adres; Imię; nazwisko; Nazwa firmy; Wideo; Dane przekazywane podczas korzystania z usługi; numer telefonu; e-mail; Kod fiskalny; numer VAT; kraj; KOD POCZTOWY; Miasto; różne rodzaje danych; Adres rozliczeniowy; adres wysyłki; województwo.

Pełne informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w konkretnych tekstach informacyjnych wyświetlanych przed zebraniem danych.
Dane Osobowe mogą być dobrowolnie podawane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych o użytkowaniu, gromadzone automatycznie podczas korzystania z tej Witryny.
O ile nie określono inaczej, wszystkie dane wymagane przez tę witrynę są obowiązkowe. Jeżeli Użytkownik odmówi ich przekazania, może to uniemożliwić świadczenie Usługi przez ten Serwis. W przypadkach, w których Witryna wskazuje niektóre Dane jako opcjonalne, Użytkownicy mogą powstrzymać się od przekazywania takich Danych, co nie ma żadnego wpływu na dostępność Usługi lub jej działanie.
Użytkowników, którzy mają wątpliwości, które dane są obowiązkowe, zachęcamy do kontaktu z właścicielem.
Jakiekolwiek użycie plików cookie - lub innych narzędzi śledzących - przez tę Witrynę lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez tę Witrynę, o ile nie określono inaczej, ma na celu świadczenie Usługi żądanej przez Użytkownika, a także w dodatkowych celach opisane w niniejszym dokumencie oraz w Polityce plików cookie, jeśli są dostępne.

Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za Dane Osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej Witryny i gwarantuje prawo do ich komunikowania lub rozpowszechniania, zwalniając Właściciela z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich.

Sposób i miejsce przetwarzania zebranych danych

Metody przetwarzania

Administrator Danych stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub zniszczeniu Danych Osobowych.
Przetwarzanie odbywa się przy użyciu narzędzi informatycznych i/lub telematycznych, metodami organizacyjnymi i logiką ściśle powiązaną ze wskazanymi celami. Oprócz Administratora w niektórych przypadkach inne podmioty zaangażowane w organizację niniejszego Serwisu (administratorzy administracyjni, handlowi, marketingowi, prawni, administratorzy systemu) lub podmioty zewnętrzne (np. dostawcy zewnętrznych usług technicznych, kurierzy pocztowi) dostępu do Danych, dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, agencje komunikacji) również wyznaczeni, w razie potrzeby, jako Przetwarzający Dane przez Administratora Danych. Zaktualizowaną listę Menedżerów można zawsze uzyskać od Administratora Danych.

Podstawa prawna przetwarzania

Administrator Danych przetwarza Dane Osobowe dotyczące Użytkownika, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • Użytkownik wyraził zgodę na jeden lub więcej określonych celów; Uwaga: w niektórych jurysdykcjach Administrator Danych może być upoważniony do przetwarzania Danych Osobowych bez zgody Użytkownika lub innej podstawy prawnej określonej poniżej, o ile Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu („rezygnacja”) z takiego przetwarzania. Nie ma to jednak zastosowania, jeżeli przetwarzanie danych osobowych podlega przepisom europejskim dotyczącym ochrony danych osobowych;

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub do wykonania środków przedumownych;

 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;

 • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osób trzecich.

Zawsze jednak istnieje możliwość zwrócenia się do Administratora danych o wyjaśnienie konkretnej podstawy prawnej każdego leczenia, a w szczególności o określenie, czy leczenie jest zgodne z prawem, przewidziane umową lub konieczne do zawarcia umowy.

Miejsce

Dane są przetwarzane w siedzibie Administratora Danych oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z właścicielem.
Dane Osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do innego kraju niż ten, w którym Użytkownik się znajduje. W celu uzyskania dalszych informacji o miejscu przetwarzania, Użytkownik może zapoznać się z sekcją dotyczącą szczegółów przetwarzania Danych Osobowych.

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji dotyczących podstawy prawnej przekazywania Danych poza Unię Europejską lub do organizacji międzynarodowej prawa międzynarodowego publicznego lub składającej się z dwóch lub więcej państw, takich jak ONZ, a także dotyczące bezpieczeństwa środki przyjęte przez Administratora Danych w celu ochrony Danych.

Użytkownik może sprawdzić, czy jeden z opisanych powyżej transferów ma miejsce, zapoznając się z sekcją niniejszego dokumentu dotyczącą szczegółów przetwarzania Danych Osobowych lub zażądać informacji od Administratora Danych, kontaktując się z nim na dane wskazane na wstępie.

Okres przechowywania

Dane są przetwarzane i przechowywane przez czas wymagany do celów, dla których zostały zebrane.

W związku z tym:

 • Dane Osobowe zebrane dla celów związanych z wykonaniem umowy pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji tej umowy.

 • Dane Osobowe zbierane w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych będą przechowywane do czasu realizacji tego interesu. Użytkownik może uzyskać dalsze informacje dotyczące prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora w odpowiednich punktach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Administratorem Danych.

Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Administrator może przechowywać Dane Osobowe dłużej do czasu odwołania takiej zgody. Ponadto Administrator Danych może być zobowiązany do dłuższego przechowywania Danych Osobowych zgodnie z obowiązkiem prawnym lub nakazem organu.

Po upływie okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte. W związku z tym pod koniec tego okresu prawo do dostępu, anulowania, sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie będzie już mogło być wykonywane.

Cel przetwarzania gromadzonych danych

Dane Użytkownika są zbierane w celu umożliwienia Właścicielowi świadczenia Usług, a także w następujących celach: Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych, Infrastruktura hostingowa i backendowa, Statystyki, Zarządzanie tagami, Zarządzanie płatnościami, Interakcja z platformami czatu na żywo, Rejestracja i uwierzytelnianie, Zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości oraz Kontakt z Użytkownikiem.

Aby uzyskać dalsze szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania i Danych Osobowych dotyczących konkretnego celu, Użytkownik może zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.

Szczegóły dotyczące przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe są zbierane w następujących celach i przy korzystaniu z następujących usług:

 • Skontaktuj się z użytkownikiem

  Lista mailingowa lub biuletyn (ta strona internetowa)

  Rejestrując się za pomocą listy mailingowej lub newslettera, adres e-mail Użytkownika jest automatycznie dodawany do listy kontaktów, do których mogą być przesyłane wiadomości e-mail zawierające informacje, w tym informacje handlowe i promocyjne, dotyczące niniejszej Witryny.Adres e-mail Użytkownika może być również dodany do ta lista w wyniku rejestracji w tej Witrynie lub po dokonaniu zakupu.

  Gromadzone dane osobowe: e-mail.

 • Zarządzaj kontaktami i wysyłaj wiadomości

  Ten rodzaj usługi umożliwia zarządzanie bazą kontaktów e-mail, kontaktów telefonicznych lub kontaktów innego typu, służących do komunikacji z Użytkownikiem.
  Usługi te mogą również umożliwiać zbieranie danych dotyczących daty i godziny wyświetlania wiadomości przez Użytkownika, a także interakcji Użytkownika z nimi, takich jak informacje o kliknięciach w linki umieszczone w wiadomościach.

   

 • Zarządzanie płatnościami

  Usługi zarządzania płatnościami umożliwiają tej Witrynie przetwarzanie płatności kartą kredytową, przelewem bankowym lub innymi narzędziami. Dane wykorzystywane do płatności są pozyskiwane bezpośrednio przez żądanego menedżera usług płatniczych bez przetwarzania w żaden sposób przez tę Witrynę.
  Niektóre z tych usług mogą również umożliwiać zaplanowane wysyłanie wiadomości do Użytkownika, takich jak e-maile zawierające faktury lub powiadomienia dotyczące płatności.

  Płatność przelewem bankowym (ta strona internetowa)

  W przypadku, gdy wybraną metodą płatności jest bezpośredni przelew bankowy na rachunek bieżący wskazany w Serwisie, Administrator zbiera dane dotyczące płatności Użytkownika tj. aktualny numer rachunku nadawcy, kod SWIFT, Bank i nazwisko osadnika. Dane te będą gromadzone i przetwarzane wyłącznie w kontekście transakcji i wyłącznie w celu rozliczenia.

  Zbierane Dane Osobowe: nazwisko; dane dotyczące płatności; adres; Imię; Nazwa firmy.

 • Zarządzanie tagami

  Ten rodzaj usługi służy do scentralizowanego zarządzania tagami lub skryptami używanymi w tej Witrynie.
  Korzystanie z tych usług wiąże się z przepływem przez nie Danych Użytkownika oraz, w stosownych przypadkach, ich przechowywaniem.

  Menedżer tagów Google (Google Ireland Limited)

  Google Tag Manager to usługa zarządzania tagami świadczona przez Google Ireland Limited.

  Zbierane dane osobowe: pliki cookie; Dane użytkowania.

  Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności . Podmiot przestrzegający Tarczy Prywatności.

 • Infrastruktura hostingowa i backend

  Ten rodzaj usługi ma funkcję hostingu danych i plików pozwalających na funkcjonowanie tego serwisu, umożliwiających jego dystrybucję oraz udostępnianie gotowej do użycia infrastruktury zapewniającej określone funkcje tego serwisu.
  Niektóre z tych usług działają za pośrednictwem serwerów rozmieszczonych geograficznie w różnych miejscach, co utrudnia określenie dokładnego miejsca przechowywania Danych Osobowych.

  Hosting SiteGround (SG Hosting Inc.)

  SiteGround Hosting to usługa hostingowa świadczona przez SG Hosting Inc.

  Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane użytkowania; różne rodzaje danych określone w polityce prywatności serwisu.

  Miejsce przetwarzania: Holandia - Polityka prywatności .

 • Interakcja z platformami czatu na żywo

  Ten rodzaj usługi pozwala na interakcję z platformami czatu na żywo, zarządzanymi przez osoby trzecie, bezpośrednio ze stron tej Witryny.Dzięki temu Użytkownik może skontaktować się z obsługą techniczną tej Witryny lub tej Witryny, aby skontaktować się z Użytkownikiem podczas przeglądania jego stron.
  W przypadku zainstalowania usługi interakcji z platformami czatu na żywo możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z usługi, gromadzi ona Dane o użytkowaniu dotyczące stron, na których jest zainstalowana. Dodatkowo mogą być nagrywane rozmowy na czacie na żywo.

  Smartsupp (Smartsupp.com, sro)

  Smartsupp Widget to usługa interakcji z platformą czatu na żywo i nagrywania sesji Smartsupp, dostarczaną przez Smartsupp.com, sro

  Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane przekazywane podczas korzystania z usługi; Dane użytkowania; różne rodzaje danych określone w polityce prywatności serwisu; Wideo.

  Miejsce przetwarzania: Republika Czeska - Polityka prywatności .

 • Rejestracja i uwierzytelnianie

  Dokonując rejestracji lub uwierzytelnienia, Użytkownik umożliwia Aplikacji jego identyfikację i dostęp do dedykowanych usług.
  W zależności od tego, co wskazano poniżej, usługi rejestracji i uwierzytelniania mogą być świadczone z pomocą osób trzecich. Jeśli tak się stanie, ta aplikacja będzie mogła uzyskać dostęp do niektórych danych przechowywanych przez usługę strony trzeciej używaną do rejestracji lub identyfikacji.

  Rejestracja bezpośrednia (ta Witryna)

  Użytkownik dokonuje rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie swoich Danych Osobowych bezpośrednio w Serwisie.

  Gromadzone dane osobowe: WPR; Miasto; Kod fiskalny; nazwisko; e-mail; Adres rozliczeniowy; adres wysyłki; kraj; Imię; numer telefonu; numer VAT; województwo; Nazwa firmy; różne rodzaje danych.

 • Statystyka

  Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Administratorowi danych monitorowanie i analizę danych o ruchu oraz służą do śledzenia zachowań Użytkowników.

  Statystyki zbierane bezpośrednio (ta Witryna)

  Niniejsza Witryna korzysta z wewnętrznego systemu statystyk, który nie angażuje osób trzecich.

  Zbierane dane osobowe: pliki cookie; Dane użytkowania.

  Google Analytics (Google Ireland Limited)

  Google Analytics to usługa analizy sieci świadczona przez Google Ireland Limited („Google”). Google wykorzystuje zebrane Dane Osobowe w celu oceny korzystania z tej Witryny, tworzenia raportów i udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google.
  Google może wykorzystywać Dane Osobowe do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

  Zbierane dane osobowe: pliki cookie; Dane użytkowania.

  Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności - Rezygnacja . Podmiot przestrzegający Tarczy Prywatności.

 • Przeglądanie treści z platform zewnętrznych

  Ten rodzaj usługi umożliwia przeglądanie treści hostowanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej Witryny i interakcję z nimi.
  Ten rodzaj usługi może nadal gromadzić dane o ruchu internetowym związanym ze stronami, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeśli użytkownicy z niej nie korzystają.

  Widżet Mapy Google (Google Ireland Limited)

  Mapy Google to usługa wizualizacji map zarządzana przez Google Ireland Limited, która umożliwia tej Witrynie integrowanie takich treści na swoich stronach.

  Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane użytkowania.

  Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności . Podmiot przestrzegający Tarczy Prywatności.

  Czcionki Google (Google Ireland Limited)

  Google Fonts to usługa wizualizacji stylu czcionki zarządzana przez Google Ireland Limited, która umożliwia tej Witrynie integrowanie takich treści na swoich stronach.

  Gromadzone dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania; różne rodzaje danych określone w polityce prywatności serwisu.

  Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności . Podmiot przestrzegający Tarczy Prywatności.

Więcej informacji na temat danych osobowych

 • Sprzedaż towarów i usług online

  Zebrane Dane Osobowe służą do świadczenia usług na rzecz Użytkownika lub sprzedaży produktów, w tym płatności i ewentualnej dostawy. Dane Osobowe gromadzone w celu zrealizowania płatności mogą dotyczyć karty kredytowej, rachunku bieżącego używanego do przelewu lub innych udostępnionych instrumentów płatniczych. Dane dotyczące płatności zbierane przez tę stronę internetową zależą od używanego systemu płatności.

Prawa Użytkownika

Użytkownicy mogą wykonywać określone prawa w odniesieniu do Danych przetwarzanych przez Administratora Danych.

W szczególności Użytkownik ma prawo do:

 • wycofać zgodę w dowolnym momencie. Użytkownik może odwołać wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych.

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych, gdy odbywa się to na innej podstawie prawnej niż zgoda. Dalsze szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu są podane w sekcji poniżej.

 • dostępu do swoich danych Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o danych przetwarzanych przez właściciela, o niektórych aspektach przetwarzania oraz kopii przetwarzanych danych.

 • zweryfikuj i poproś o sprostowanie. Użytkownik może zweryfikować poprawność swoich Danych oraz zażądać ich aktualizacji lub poprawienia.

 • uzyskać ograniczenie leczenia. Po spełnieniu określonych warunków Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych, w takim przypadku Administrator Danych nie będzie przetwarzał Danych w innym celu niż ich przechowywanie.

 • uzyskać anulowanie lub usunięcie swoich Danych Osobowych. Po spełnieniu określonych warunków Użytkownik może zażądać usunięcia swoich Danych przez Właściciela.

 • otrzymać ich dane lub przekazać je innemu właścicielowi. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje Dane w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i możliwym do odczytania przez urządzenie automatyczne oraz, o ile jest to technicznie możliwe, uzyskać ich nieskrępowane przekazanie innemu właścicielowi. Postanowienie to ma zastosowanie, gdy Dane są przetwarzane za pomocą zautomatyzowanych narzędzi, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, umowy, której Użytkownik jest stroną lub związanych z nią środków umownych.

 • złożyć skargę. Użytkownik może wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych lub podjąć działania prawne.

Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu

W przypadku przetwarzania Danych Osobowych w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją.

Przypominamy Użytkownikom, że w przypadku przetwarzania ich Danych w celach marketingu bezpośredniego mogą oni bez podania przyczyny sprzeciwić się ich przetwarzaniu. Aby dowiedzieć się, czy Administrator przetwarza dane w celach marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.

Jak skorzystać ze swoich praw

Aby skorzystać z uprawnień Użytkownika, Użytkownicy mogą skierować żądanie na dane kontaktowe Właściciela wskazane w niniejszym dokumencie. Żądania są składane bezpłatnie i przetwarzane przez Administratora danych w możliwie najkrótszym czasie, w każdym razie w ciągu miesiąca.

Polityka Cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej i zapoznać się ze szczegółowymi informacjami, Użytkownik może zapoznać się z Polityką Plików Cookie .

Więcej informacji na temat leczenia

Obrona w sądzie

Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Właściciela w sądzie lub na etapie przygotowawczym do ich ewentualnego ustalenia w celu obrony przed nadużyciami w korzystaniu z Serwisu lub powiązanych Usług przez Użytkownika.
Użytkownik oświadcza, że ma świadomość, iż Właściciel może być zobowiązany do udostępnienia Danych na polecenie organów publicznych.

Szczegółowe informacje

Na żądanie Użytkownika, oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, niniejsza Witryna może dostarczyć Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczące określonych Usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych.

Dziennik systemu i konserwacja

Na potrzeby związane z eksploatacją i konserwacją, niniejszy Serwis oraz wszelkie wykorzystywane przez niego usługi podmiotów trzecich mogą gromadzić logi systemowe, tj. pliki rejestrujące interakcje, które mogą również zawierać Dane Osobowe, takie jak adres IP Użytkownika.

Informacje nie zawarte w niniejszej polityce

Dalsze informacje związane z przetwarzaniem Danych Osobowych można w każdej chwili uzyskać od Administratora Danych, korzystając z danych kontaktowych.

Odpowiedź na prośby „Nie śledź”

Ta witryna internetowa nie obsługuje żądań „Nie śledź”.
Aby dowiedzieć się, czy wspierają je usługi zewnętrzne, Użytkownik jest proszony o zapoznanie się z odpowiednią polityką prywatności.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w każdym czasie poprzez poinformowanie Użytkowników na tej stronie oraz w miarę możliwości w Serwisie, a także, o ile jest to technicznie i prawnie wykonalne, poprzez wysłanie powiadomienia do Użytkowników za pośrednictwem jednego z dane kontaktowe posiadane przez Administratora Danych. Dlatego prosimy o regularne odwiedzanie tej strony, powołując się na datę ostatniej modyfikacji wskazaną na dole.

Jeżeli zmiany dotyczą zabiegów, których podstawą prawną jest zgoda, Administrator w razie potrzeby ponownie zbierze zgodę Użytkownika.

Definicje i odniesienia prawne

Dane Osobowe (lub Dane)

Dane osobowe stanowią wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio, także w połączeniu z innymi informacjami, w tym z osobistym numerem identyfikacyjnym, pozwalają zidentyfikować lub zidentyfikować osobę fizyczną.

Dane użytkowania

Są to informacje gromadzone automatycznie za pośrednictwem tej Witryny (w tym z aplikacji stron trzecich zintegrowanych z niniejszą Witryną), w tym: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkownika, który łączy się z niniejszą Witryną, adresy w URI (Uniform Resource Identifier ) notacja, czas żądania, metoda użyta do przekazania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod liczbowy wskazujący status odpowiedzi z serwera (powodzenie, błąd itp. .) kraj pochodzenia, charakterystykę przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez odwiedzającego, różne konotacje czasowe wizyty (na przykład czas spędzony na każdej stronie) oraz szczegóły planu podróży realizowanego w Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem odniesienie do kolejności przeglądanych stron, do parametrów dotyczących systemu operacyjnego i środowiska informatycznego Użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z tej Witryny, która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z Podmiotem danych.

Zainteresowany

Osoba fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe.

Procesor danych (lub menedżer)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna i każdy inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Administrator Danych (lub Właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, służba lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz przyjęte narzędzia, w tym środki bezpieczeństwa związane z działaniem i korzystaniem z niniejszej Witryny Właścicielem Serwisu, o ile nie określono inaczej, jest Administrator Danych.

Ta witryna internetowa (lub ta aplikacja)

Narzędzie sprzętowe lub programowe, za pomocą którego gromadzone i przetwarzane są Dane Osobowe Użytkowników.

Usługa

Usługa świadczona przez tę Witrynę zgodnie z względnymi warunkami (jeśli istnieją) w tej witrynie / aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

O ile nie określono inaczej, wszelkie odniesienia do Unii Europejskiej zawarte w niniejszym dokumencie mają na celu rozszerzenie na wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ciasteczka

Niewielki fragment danych przechowywany na urządzeniu Użytkownika.

Wideo

Zapewnia dostęp do filmów wideo przesłanych przez użytkownika oraz filmów, w których użytkownik został oznaczony.

Odniesienia prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało sporządzone na podstawie wielu systemów prawnych, w tym artykułów. 13 i 14 Rozporządzenia (UE) 2016/679.

O ile nie określono inaczej, niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie tej Witryny.

Ostatnia modyfikacja: 15 WRZEŚNIA  2019

WIX przechowuje te treści i gromadzi wyłącznie dane osobowe, które są ściśle niezbędne do ich udostępniania.

bottom of page